Peace Memorial Park, Hiroshima

Auf dem Weg nach Oistins.