Love Locks at Pont des Arts

Auf dem Weg nach Oistins.