Μακρύ και Στρογγυλό

The Teide. At this location on the island, the air is very clear, and there is almost no light pollution from the cities.